VEELGESTELDE VRAGEN

1Wat betekenen de termen detachering, inlening en uitlening?
Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij. Van inlening is sprake als een oorspronkelijke werkgever (uitlener) zijn werknemer ter beschikking stelt aan een derde (inlener), om onder diens toezicht of leiding te werken. De inleenconstructie is dus een vorm van detachering.
2Wat is collegiale inlening?
Een bijzondere vorm van detacheren is de collegiale inlening, waarbij een werkgever het eigen personeel ter beschikking stelt aan een collega-ondernemer zonder winstoogmerk.
3Bij wie is de werknemer in dienst bij deze vorm van detachering?
Bij deze constructie blijft het dienstverband tussen werknemer en zijn of haar uitlener bestaan. De werknemer komt dus juridisch gezien niet bij de inlener in dienst.
4Wie bepaalt de werkzaamheden van de werknemer?
Gedurende de detachering heeft de inlener de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen aan de werknemer, en houdt hij toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door werknemer. De gedetacheerde werknemer voert dus zijn werkzaamheden uit bij de inlener alsof hij een daadwerkelijke werknemer is van deze inlener.
5Wie moet het loon van de werknemer betalen?
De uitlener blijft het loon van de werknemer betalen. Ter compensatie hiervan betaalt de inlener een vergoeding aan de uitlener. Deze vergoeding wordt opgenomen in de detacheringsovereenkomst.
6Wie is verplicht loonheffingen in te houden?
De uitlener is degene die moet zorgen dat de loonheffingen voor de werknemer in te houden. Als de uitlener aan die verplichting niet voldoet, dan kan de Belastingdienst de inlener als opdrachtgever aansprakelijk houden voor de niet-betaalde loonheffingen.
7Heeft de inlener na beëindiging van de detachering nog verplichtingen jegens de werknemer?
Nee. Na afloop van de inleenperiode heeft de inlener geen verplichtingen meer richting de werknemer.
8Wat als de uitlener voor het aflopen van de inlening zijn werknemer weer nodig heeft?
Partijen spreken een opzegtermijn af in de detacheringsovereenkomst, waar zij elkaar ook aan kunnen houden. In onderling overleg kunnen partijen daar wel van afwijken, mits zij het daar beiden over eens zijn.
9Kan ik als werkgever mijn werknemer verplichten te detacheren bij een inlener?
Deze vorm van een detacheringsovereenkomst is een overeenkomst met drie partijen. Alle drie de partijen moeten instemmen met deze constructie. Ook de medewerker zal dus moeten instemmen met zijn uitlening.
10Wie moet zorgen voor een goede werkplek en hoe is de aansprakelijkheid geregeld?
Als de werknemer schade toebrengt aan de inlener of aan een derde tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in het kader van de detacheringsovereenkomst, is de inlener aansprakelijk voor deze schade, net zoals hij dat is voor zijn eigen personeel. De werknemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze schade, er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De inlener heeft ook richting de gedetacheerde werknemer een zorgplicht, en moet – net als voor zijn eigen personeel – zorgen voor een goede en veilige werkomgeving. Gebeurt dit niet, kan de gedetacheerde werknemer de inlener aansprakelijk stellen wanneer hij schade oploopt.
11Wie moet zorgen voor een verzekering?
De inlener moet zorgen dat de verzekeringen die hij heeft voor zijn eigen personeel, ook gelden voor ingeleend personeel. In veel gevallen dekt de polis dit al.
12Ben ik verplicht tot Waadi-registratie als ik mijn werknemers uitleen aan een derde?
Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister op grond van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs. Het maakt niet uit of deze terbeschikkingstelling collegiaal of niet-bedrijfsmatig gebeurt. Alleen als er geheel geen vergoeding tegenover de terbeschikkingstelling staat, vervalt deze verplichting.
13Als ik een medewerker collegiaal uitleen, kan ik dan gebruik maken van de NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid)
De precieze regels van de NOW zijn nog niet bekend, maar dit noodfonds is bedoeld voor een verwachte terugval in de omzet. Wanneer een werknemer wordt uitgeleend tegen een vergoeding, zal deze vergoeding als omzet gelden en de totale omzet iets minder hard dalen. Er zijn geen belemmeringen om beide maatregelen in te zetten.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.